Yes Art Gallery

opgelet: deze website volledig bezichtigen

kan enkel met de Adobe Flash Player

Pillen


Rudi Pillen werd geboren in 1931 te Moen (B). Het merkwaardigste en tegelijkertijd waarschijnlijk het meest kenmerkende aspect van het oeuvre van Rudi Pillen is dat men het enerzijds kan relateren aan talrijke uiteenlopende bewegingen binnen de moderne kunst, doch dat het anderzijds ontegensprekelijk gekenmerkt wordt door een geheel eigen stijl. Dit is niet de enige schijnbare tegenstelling die de kunstenaar in zijn werk overbrugt : zo is er bijvoorbeeld ook de belangrijkste (schijn)tegenstelling die aan de moderne kunst ten grondslag ligt, namelijk deze tussen figuratie en abstactie. Het lijkt alsof de figuratie te voorschijn komt uit de abstracte achtergrond en er tegelijkertijd ook in verdwijnt. Beide worden echter met elkaar verbonden door een uitgesproken picturale benadering van de schilderkunst die aandacht wijdt aan al haar uiteenlopende parameters zoals koloriet, penseelvoering, lineariteit of integendeel smeuïge verf die dik is aangebrcht, etc ...

Het is vrijwel onvermijdelijk dat het geoefende oog van de kunstkenner of-historicus parallellen zal onderscheiden met zeer diverse stromingen binnen de moderne kunst zoals bijvoorbeeld het verstilde oeuvre van Paul Klee, de woelige verfgevechten van COBRA, de woes geborstelde reeks ‘Women’ van de Kooning of de uitgelengde figuratie die kenmerkend is voor het oeuvre van Giacometti. Het is in dit verband wellicht nuttig om erop te wijzen dat de kunstenaar in niet geringe mate beïnvloed werd door het milieu waarin deze werken tot stand kwamen; nl tijdens zijn verblijf te Congo. Het is misschien iets te veel van een Hineininterpretieren, doch het blijkt dat de getorureerde, uitgelengde figuratie die de eerste werken bevolkte, stilaan plaats maakte voor een meer coloristische en vrolijke bevolking die niet zelden tot stand schijnt gekomen te zijn op basis van vrije associatie vanuit de artistieke praxis. Onderhand beheerst Pillen deze op virtuoze wijze en worden de werken eerder gekenmerkt door het perfecte evenwicht tussen de kleuren en de figuratie en de achtergrond dan door de toevalsfactor van de vrije associatie.

Ook op inhoudelijk vlak merken we invloeden vanuit de hem omringende omgeving in die zin dat de in toenemende mate kleurrijker figuratie iets animistisch uitstraalt en om reden van de lineaire compositie of repetitieve syntax bepaalde elementen uit de etnische kunst lijkt te bevatten. Intussen is het overduidelijk dat het rijpe kunstenaarschap van Rudi Pillen alle voormelde invloeden geassimileerd heeft en verwerkt tot een geheel eigen stijl die men onmiddellijk herkent, eerder dan dat deze nog associaties oproept met externe artistieke benaderingen.

Rudi Pillen est n à  Moen (B) en 1931, il est devenu un citoyen du monde ayant une grande prdilection pour l’Afrique o il a rsid pendant plusieurs annes !

L’aspect le plus remarquable et sans doute le plus caractristique de l’oeuvre de Rudi Pillen est que d’une part, on peut la rattachter aux nombreux mouvements disparates de l’art moderne, mais que d’autre part; elle est indubitablement caractrise par un style tout à fait personnel. Ce n’est pas la seule contradiction apparente que l’artiste concède dans son oeuvre; il y a ainsi, bien plus importante et tout aussi apparente, celle qui est à la base de l’art moderne, à savoir celle existant entre figuration et abstraction. C’est comme si les figures sortaient de l’arrière-plan abstrait et qu’en même temps, elles y disparaissaient aussi. Toutes deux s’apparient toutefois dans une approche dlibrment picturale, attentive tant de paramètres contradictoires comme le coloris, le coup de pinceau, la linarit ou au contraire la peintrue onctueuse sui est applique avec abondance, etc.

Il est quasi invitable que l’oeil exerc de l’expert ou de l’historien de l’art va distinguer des parallèles avec les courants très divers de l’art moderne comme par exemple l’oeuvre placide de Paul Klee, les luttes temptueuses des COBRA, la srie ‘Women’ brosse sauvagement par de Kooning ou les figures distendues si caractristiques de l’oeuvre de Giacometti. Sous ce rapport, il est peut-être utile de signaler que l’artiste a t influenc dans une mesure non ngligeable par le milieu dans lequel ces oeuvres furent ralises: son sjour au Congo y est pour quelque chose. C’est peut-être aller loin dans l’hineininterpretierung, mais il semble que les figures distendues et torures qui peuplaient les premières oeuvres font petit à petit place à un monde plus color et plus joyeux qui paraît s’être form sur la base d’une association libre ne de la praxis artistique. Pillen maîtrise celle-ci avec virtuosit et ses oeuvres se caractrisent par l’quilibre parfait entre les couleurs, les figures et l’arrière-plan plutt que par l’imprvu de l’association libre.

Sur le plan du contenu aussi, nous remarquons des influences isseus de l’entourage en ce sens que les figueres de plus en plus colores irradient quelque chose d’animiste et, pour des raisons de composition linaire ou de syntaxe rptitive, semblent contenir certains lments de l’art thnique. Il est pourtant manifeste que l’art mûr de Rudi Pillen a assimil toutes les influences prcites en un style tout personnel aisment reconnaissable plutt qu’en continuant à faire appel à des associations et des approches artistiques externes.

Born in 1931 in Moen (BE), Rudi Pillen became a world citizen with a particular love for Africa where he resided a number of years! The most remarkable and yet at the same time the most characteristic aspect of te oeuvre by Rudi Pillen is the fact that, on the one hand, one can relate it to numerous divergent currents and movements within modern art, and that, on the other hand, it is undeniably marked by its thoroughly individual style. This is not the only apparent contradiction which the artist manages to bridge in his oeuvre; there is, amongst other, this is most important bifurcation which lies at the basis of modern art, namely the categorical difference between abstraction and figuration. It seems as if the figuration is coming to the fore from the abstract background, yet at the same time vanishes within it. However, both are connected by means of an emphatically pictorial approach to painting which bestows attentrion upan all of its different parameters such as palette, brushwork, linearity and its opposite; thick layers of paint.

It is almost inevitable that the trained eye of the art connoisseur or historian will discover parallels with diverse currents within modern art, such as, for example, the tranquil oeuvre by Paul Klee, the tumultuous paint battles by COBRA, the savagely brushed series ‘Women’ by Willem de Kooning or the elongated figuration which characterises the later works by Alberto Giacometti.

In this respect, it might be useful to point to the fact that the artist has, up to a considerable extent, been influenced and inspired by the milieu in which these works orginated, namely his sojourn in Congo. It might be a bit too much of Hineininterpretierung, yet, it seems that the tortured and emaciated elongated figuration which populated the first works gave way to a more colourful and joyous image of man. These figures often resulted from the application of the strategy of free association to the praxis of art. In the meantime, Pillen acquires great control and mastery over this technique and the works are at present rather marked by the perfect balance between the colours, the figuration, the background than by the chance factor or the principle of free association.

Also on the level of content, we notice influences from his environment and surroundings in the sense that the increasingly colourful figuration exudes a certain animistic quality; because of their predominantly linear character and composition, as well as because of the repetitive synrax, they seem to incorpate certain element of ethnic art.

Upon consideration, it becomes abundantly obvioud that the mature art of Rudi Pillen has assimilated all above-mentioned influences into a genuinely individual style which is immediately recognisable and which strikes us by its individuality, rather than by associations it evokes with external artistic approaches.

Yes Art Gallery website by Faromedia