Yes Art Gallery

opgelet: deze website volledig bezichtigen

kan enkel met de Adobe Flash Player

Peter Vial


Peter Vial – Guerrilla mozaïek

“Kijken met je buik, luisteren naar je ziel“ zegt Peter

Vial (1957) over zijn eigen kunstenaarschap. Uit een

groeiende behoefte een spreekbuis te vinden voor zijn

ervaringen met maatschappelijke vraagstukken en

persoonlijke ontwikkeling start hij in 2007 als autodidact

met het produceren van kunst.

Eerst maakt hij schilderijen, maar vanaf 2010 begint hij

de grenzen van verschillende kunsttechnieken te verkennen.

Hij wil zich niet laten beperken door de

tweedimensionaliteit van schilderkunst en experimenteert

met nieuwe combinaties van materialen, technieken en

driedimensionaal werken. In die periode vervaardigt hij

zijn eerste mozaïeksculpturen.

Vial maakt vooral ruimtelijk en kleurrijk werk. Hij laat

zich onder andere inspireren door De Stijl en gebruikt

geometrische bouwwerken als inspiratiebron. Mozaïek is

geen doel op zich, het is een middel om een nieuwe

ruimtelijkheid te vinden. De kunstenaar is op zoek naar

constructies en vormen. Hij maakt eerst een ruwe opzet uit

gasbeton. Het materiaal is makkelijk te bewerken en de

buitenlaag is gemaakt van materialen die weersbestendig

zijn. Zijn objecten horen in de buitenruimte. Hij ziet

zijn werk als schaalmodellen voor architectonische

sculpturen die levensgroot uitgevoerd kunnen worden. Vial

monteert, demonteert en construeert als deel van een

maakproces dat hij koppelt aan zelfonderzoek. De lagen die

hij over zijn beelden legt, bestaan uit spiegel, keramiek

of glas. Hij gebruikt ook stukken van zijn eigen

schilderijen die hij verknipt en hergebruikt door ze aan

de onderzijde van cabochon geslepen glas te bevestigen.

Met deze bouwstenen creëert hij extra diepte in zijn

mozaïekkunst.

Het inpakken van de vorm is een doelbewust proces. Het is

voor Vial onlosmakelijk verbonden aan het loslaten van

herinneringen en emoties. Tijdens het vervaardigen van de

werken is hij bezig met het tot een nieuw geheel smeden

van scherven en fragmenten. Hij ziet zijn persoonlijke

proces daarmee gelijke tred houden. De complexe

problematiek van gezinnen in de jeugdzorg maakte hij als

gezinsmanager van dichtbij mee. Zijn artistieke productie

gaat onder andere over de verwerking van deze ervaringen.

Door zijn sculpturen met mozaïekstenen te beplakken, kan

hij zijn gedachten de vrije hand geven en komt hij tot

nieuwe inzichten.

Vial voelt zich aangetrokken tot het idee van de

romantische kunstenaar. Hij ziet zijn werk als een roeping

en zijn kunst als de directe afspiegeling van zijn ziel.

Net als in het Romanticisme van de 19e eeuw worden

intuïtie, emotie en introspectie centraal gesteld.

Spiritualiteit speelt hierin een belangrijke rol. Tijdens

het werken blijft hij open staan voor wat er komt. Hij

gelooft in de zelfontwikkeling van de geest en de aandacht

voor het subjectieve tijdens het maakproces en voegt daar

het romantische begrip van engagement van de kunst aan

toe. Want het werk heeft als doel de beschouwer en de

buurt bij dit proces te betrekken.

Hij maakt werken voor specifieke locaties in de Bijlmer en

onderzoekt daarmee zijn relatie met de omgeving en de

mensen die er in leven. Met zijn meest recente werken

begeeft hij zich in het domein van community art.

Een goed voorbeeld hiervan is het mozaïekkunstwerk ‘De

Muur’ (2013) in Huntum, Amsterdam-Zuidoost. Dit werk

ontwikkelde hij naar aanleiding van klachten van bewoners

over de slechte staat van een prominente muur in de wijk.

Hij ontwierp voor de eigenaren en bewoners van het pand

een mozaïek waarin het verhaal over de muur is verwerkt.

Gezinsleden en buurtbewoners worden gesymboliseerd door

waterdruppels, een metafoor voor het leven. Cirkels haken

in elkaar, net als de levens van de verschillende

families. Een vogel wijst op voorspoed voor het gezin en

de buurt. Voor Vial bestond het succes van het project

niet alleen uit het produceren van een pronkstuk in de

buurt. Nog veel belangrijker is de verbinding die hij er

mee veroorzaakte, want tijdens het vervaardigen van de

wand kwamen buurtbewoners langs om te kijken en te praten.

Zijn nieuwste werk in de openbare ruimte is ‘Voetpad’

(2015), een guerrilla mozaïek, dat naast wild breien en

guerrilla gardening een nieuwe trend lijkt in te luiden.

Kunst op straat speelt een belangrijke rol in de beleving

van de steeds soberder wordende publieke ruimte en met

zijn werk speelt Vial daar op in. Hij heeft zich tot doel

gesteld om op ludieke wijze aandacht te vragen voor

achterstallig onderhoud in de Bijlmer en onderzoekt

onprettige betonnen muren, sleetse verkeersborden en

spontane vuilstortplaatsen voor zijn aankomende projecten.

Met zijn werk wil Vial de betrokkenheid van de buurt

aanmoedigen, een glimlach op ieders gezicht

bewerkstelligen en de veiligheid in de buurt verbeteren.

Hij ziet zijn kunst als een communicatiemiddel. In zijn

nieuwste project Bijlmer Birds wil hij de verschillende

culturen en nationaliteiten in de Bijlmer met elkaar

verbinden en uitnodigen tot reflectie.

Hester Jenkins, kunsthistoricus, Amsterdam 2015

Peter Vial – Guerrilla mosaics

’Watch from your gut, listen to your soul’ is the artistic

vision of Peter Vial (1957). His starting point as a selftaught

artist was a need to express his experience with

social issues as well as personal development. In 2007 he

started painting, but in 2010 he found the two-dimensional

quality of painting too limiting and decided to explore

the boundaries of mixed media techniques. He is now

experimenting with new combinations of materials and

techniques in three-dimensional works. It is in this

period that he produced his first mosaic sculptures.

Vial produces three-dimensional and colourful works. He is

inspired by De Stijl and uses geometrical constructions as

a source of inspiration. A mosaic isn’t an end in itself,

but a means to achieve a new kind of three-dimensionality.

The artist is always looking for new constructions and

forms. He first makes a rough design in aerated concrete.

This material can be processed easily and the added outer

layer is made of materials that are weatherproof, for his

objects are intended to be part of the outdoors. He sees

his work as scale models for architectural sculptures that

may be expanded into life-size shapes. Vial assembles,

disassembles and constructs as part of a creative process

which he relates to self-reflection. The layers with which

he covers his sculptures consist of mirrors, ceramics or

glass. He also uses fragments of his own paintings, which

he cuts up and recycles by attaching them to the underside

of the cabochon cut glass. These are the building stones

to help create extra depth in his mosaic art.

Wrapping up the shape is an intentional process. For Vial

it is inextricably linked to letting go of memories and

emotions. In the construction of his works he is always

trying to create new designs by using shards and

fragments. His personal process is keeping pace with this.

He encountered the complex problems of families as a

family manager in youth welfare. He now tries to deal with

his experiences in this field in his works of art. By

sticking mosaic tiles onto his sculptures he allows his

thoughts free rein, thus offering new insights.

Vial is attracted to the idea of the romantic artist. He

sees his work as a calling and his art as a direct

reflection of his soul. Just like in 19th century

Romanticism intuition, emotion and introspection are key,

and spirituality plays major role. During the construction

of his works he remains open to whatever may come into his

head. He believes in self-development of the mind and

attention to the subjective during the creative process,

and he adds the romantic notion of artistic social

commitment. For the aim of his art is to involve the

beholder and the population into this process.

He creates works for specific locations in the Bijlmer

district in the South-east of Amsterdam and thus delves

into his relationship to his surroundings and the people

living in it. In his most recent works he enters the

domain of community art.

A good example of this is his mosaic ‘De Muur’ (‘The

Wall’; 2013) at Huntum, a street in Amsterdam South-east.

He developed this work following complaints by neighbours

about the sad state of repair of a prominent wall in their

neighbourhood. He designed a mosaic depicting the history

of the wall for the owners and residents of the building.

Families and neighbours are being symbolized by drops of

water, a metaphor for life. Circles interlock, just like

the lives of the various families. A bird points to the

prosperity for the families and the neighbourhood. For

Vial the success of the project was not only determined by

producing a gem for the neighbourhood. More importantly it

provided a connection, for neighbours came to see and

discuss the work as he was creating it.

His latest work in a public space is ‘Voetpad’

(‘Footpath’; 2015), a guerrilla mosaic, which seems to be

the latest trend, building on ideas like yarn bombing and

guerrilla gardening. Street art plays an important role in

the experience of the increasingly frugal public space,

and Vial sees a role for himself in this. He wants to draw

attention to overdue maintenance in the Bijlmer district

in a playful way. For his future projects he is looking

for bleak concrete walls, bent traffic signs and

spontaneous rubbish tips. In his work Vial wants to

encourage the neighbourhood’s commitment, put a smile on

everyone’s face and increase public safety in the area. He

sees his art as a means of communication. With his latest

project, ‘Bijlmer Birds’, he wants to connect the various

cultures and nationalities in the Bijlmer district and

invite them to reflect on this theme.

Hester Jenkins, art historian (Amsterdam, 2015).

Peter is living and working in Amsterdam, The Netherlands

Yes Art Gallery website by Faromedia