Yes Art Gallery

opgelet: deze website volledig bezichtigen

kan enkel met de Adobe Flash Player

Paul VAN IMPE


PAUL VAN IMPE

Geboren in 1951 in het kleine dorpje “Kerksken” in Oost-Vlaanderen bleek hij al gauw als kind een begaafd tekenaar te zijn. Hij volgde een opleiding technisch tekenen met het oog op het uitoefenen van een beroep en liep daarnaast Academie in Aalst, Zottegem en Anderlecht

Al snel ontwikkelde hij een eigen stijl en oeuvre. Galeriehouders in Knokke, Maastricht, Brussel, Gent, Kortrijk, Luik, Keulen, Aken, en de Provence toonden graag zijn schilderijen aan hun cliënteel.

Schilderkundige evolutie

De oer-drijfveer in het schilderen van Paul Van Impe is het verlangen en de drang om vorm te geven aan zijn gevoelens, emoties en beleving gerelateerd aan de mate van nabijheid of verwijdering van de vrouwelijke leefwereld in de levensfase waarin hij zich bevindt.

Het vrouwelijk naakt is het terugkerende thema dat steeds onderliggend of dominant aanwezig is. Doorheen zijn schilderjaren wordt het naakt expliciet getoond of gaat hij er wat van weg.

Hij beweegt met zijn werk heen en weer tussen de dichotomie abstract- figuratief, zonder in het ne of het andere uiterste te belanden.

Hij geeft zijn thema vorm op karton of canvas, zet een sterke tekenlijn neer, gebruikt acrylverf die hij als aquarel techniek gebruikt, gaat met collages of mix-technics aan de slag.

Het kleurenpalet is variabel, contrastrijk, levendig of subtiel in tinten en nuances, nooit somber of monochroom.

Paul Van Impe deelt graag zijn deskundigheid in het vak met anderen en stelt zich derhalve beschikbaar om mensen te begeleiden in het ontwikkelen van schilderkundige vaardigheden. Zijn aanpak wordt door zijn cursisten erg gesmaakt.

Werk anno 2018

Felle kleurpartijen die sfeer en emotie oproepen trekken het meest de aandacht in het werk dat Paul Van Impe ons vandaag toont. Op een speelse manier maakt hij een binding tussen de kleurvlakken met zijn gekende lijntekeningen, krassen, sterke omlijning, tekstfragmenten, en extra kleuraccenten.

Waar het doek eerst als een abstract beeld overkomt, blijkt na observatie in het werk een verhaal aanwezig te zijn dat de kijker zelf kan lezen en construeren met de diverse elementen die men ontdekt, zoals de aanzet van een erotisch vrouwelijk naakt, pijltjes, geometrische vormen en natuurelementen die over het doek dansen.

De kunstenaar spreekt hierbij zijn onnoemelijke archief aan symbolen en emoties aan dat hij in zijn innerlijke wereld heeft aangelegd doorheen de jarenlange evolutie in zijn werk.

Hij beeldt op een gedreven wijze de wereld uit zoals hij die ziet, droomt, fantaseert of zoals hij die, in het schildermoment zelf, beleeft.

PAUL VAN IMPE

N en 1951 dans le petit village de « Kerksken » en Flandre-Orientale, il s'est rvl être un dessinateur dou, dès son enfance. Il a suivi une formation de dessin technique, en vue d'exercer une profession, tout en frquentant l'acadmie d'Alost, Zottegem et Anderlecht.

Vite, il a dvelopp une œuvre et un style personnels. Les galeristes de Knokke, Maastricht, Bruxelles, Gand, Courtrai, Liège, Cologne, Aix-la-Chapelle, mais aussi de Provence se sont fait un plaisir de montrer ses toiles à leur clientèle.

Évolution picturale

La force motrice primordiale de la peinture de Paul Van Impe est le dsir et l’envie de donner forme aux sentiments, motions et expriences que lui inspire la proximit ou l'loignement du monde fminin, dans la phase de la vie o il se trouve.

Le nu fminin est le thème rcurrent, qu'il soit sous-jacent ou prsent de manière dominante. Tout au long de ses annes de peinture, le nu est dvoil explicitement ou il s'en loigne un peu.

Son œuvre oscille entre abstrait et figuratif, sans tomber dans l'une ni dans l'autre extrmit de cette dichotomie.

Il pose son thème sur le carton ou la toile, trace un puissant dessin au trait, emploie de la peinture acrylique qu'il utilise comme technique d'aquarelle, travaille avec des collages ou des techniques mixtes.

La palette de couleurs est variable, riche en contrastes, vive et subtile en tons et nuances, jamais sombre ni monochrome.

Paul Van Impe aime partager son expertise dans le domaine de la peinture. Il est donc prêt à aider les autres à dvelopper leurs aptitudes picturales. Son approche est très apprcie par ses lèves.

Œuvre en 2018

Ce sont les couleurs vives, voquant l'atmosphère et l'motion, qui attirent le plus l'attention dans l'œuvre que Paul Van Impe nous montre aujourd'hui. De manière ludique, il suscite un lien entre les zones de couleur avec ses dessins au trait caractristiques, des rayures, de puissants contours, des fragments de texte et des accents de couleur supplmentaires.

Si seule une image abstraite semble d'abord apparaître sur la toile, l'observation permet d'y trouver un rcit que l'observateur peut lire et interprter avec les diffrents lments qu'il dcouvre, comme l'bauche d'un nu fminin, des flèches, des formes gomtriques et des lments naturels qui dansent sur la toile.

L'artiste puise ici dans les insondables archives de symboles et d'motions accumules dans son monde intrieur, tout au long des annes d'volution de son œuvre.

Il dpeint avec enthousiasme le monde tel qu'il le voit, rêve, fantasme, ou comme il le vit au moment de peindre.

Paul Van Impe was born in the little East Flemish village of Kerksken in 1951. Even as a child, he proved to have a talent for drawing. In order to learn a trade, he trained to be a technical draughtsman, besides studying at the Academies in Aalst, Zottegem and Anderlecht.

Van Impe soon developed his own style and work. Gallery owners in Knokke, Maastricht, Brussels, Ghent, Kortrijk, Liège, Cologne, Aachen and Provence readily showed his paintings to their clients.

Painting evolution

The primal drive in Paul Van Impe’s painting is his desire and urge to express his feelings, emotions and experience related to the degree of proximity or distance from the female world at a particular phase in his life.

The female nude, the recurring theme in his work, is always below the surface or dominantly present. Throughout his years as a painter, he shows the nude explicitly or at a slight remove.

His work revolves around the dichotomy between abstract and figurative, without ending up in either extreme.

He works on cardboard or canvas, draws strong lines, applies acrylic using a water colour technique and works with collages and a mix of techniques.

His palette is variable, rich in contrast, lively or subtle in hues and nuances, never bleak or monochromatic.

Paul Van Impe loves to share his professional expertise with others and is therefore available to guide people in developing their painting skills. His students highly appreciate his approach.

Work in 2018

Bright colours that evoke atmosphere and emotion stand out in Paul Van Impe’s most recent work. He playfully makes a connection between the colour areas and his familiar line drawings, scratches, powerful contours, text fragments, and extra colour accents.

The canvas may initially come across as an abstract image, but on closer inspection, the work appears to contain a story for the viewer to read and construct using the various elements that are there to discover, such as the hint of an erotic female nude, little arrows, geometric shapes and natural elements that dance across the canvas.

The artist can draw on a wealth of symbols and emotions that he has stored in his internal world throughout the many years in which his work has evolved.

He passionately portrays the world as he sees, dreams or imagines it, or as he experiences it while painting.

Yes Art Gallery website by Faromedia