Yes Art Gallery

opgelet: deze website volledig bezichtigen

kan enkel met de Adobe Flash Player

Ann Vieren


Door analyse, fragmentatie en constructie van beeldmatriaal werkt de kunstenares procesmatig aan haar eigen fundamenten...

De felle kleurvlakken,een krachtige lijnenspel en subtiele aanwezigheid van lichamen zijn daar de neerslag van.

De suggestieve figuratie in haar werk getuigt ven de stijgende belangstelling voor het reele in de kunst.

Een abstract gevoel voert evenwel de boventoon. In deze picturaal, krachtig uitgewerkte beelden, wordt de strategie

van de kunstenares duidelijk zichtbaar : zoeken naar de grens tussen figuratie en abstractie...

Het werk is vooral vrij van elke vooringenomenheid. De kunstenares schildert eerlijk en gedreven door een soort kinderlijke vastberadenheid.

De suggestieve werking, de speelsheid, de vrijheid, de onvoorpelbaarheid, maakt haar werk bijzonder aantrekkelijk en spannend en biedt de

beschouwer ruimte voor reflectie...

Par l'analyse, la fragmentation et la construction de matériel d'image, l'artiste travaille sur ses propres fondements ...

Les zones de couleurs vives, un jeu de ligne puissant et une présence subtile des corps sont le résultat.

La figuration évocatrice dans son travail témoigne de l'intérêt croissant pour le réel dans l'art.

Cependant, un sentiment abstrait prédomine. Dans cette image picturale, puissamment élaborée, la stratégie est

de l'artiste clairement visible: recherche de la frontière entre figuration et abstraction ...

Le travail est principalement libre de tout biais. L'artiste peint honnêtement et conduit par une sorte de détermination enfantine.

L'effet suggestif, le jeu, la liberté, l'imprévisibilité, rend son travail très attrayant et excitant et offre le

salle de spectateur pour la réflexion ...

Through analysis, fragmentation and construction of image material, the artist works on her own foundations ...

The bright color areas, a powerful line play and subtle presence of bodies are the result.

The evocative figuration in her work bears witness to the rising interest in the real in art.

However, an abstract feeling predominates. In this pictorial, powerfully elaborated images, the strategy is

of the artist clearly visible: search for the boundary between figuration and abstraction ...

The work is mainly free of any bias. The artist paints honestly and driven by a kind of childlike determination.

The suggestive effect, the playfulness, the freedom, the unpredictability, makes her work very attractive and exciting and offers the

viewer room for reflection ...

Yes Art Gallery website by Faromedia